From Where did the name Vazken come to the Vehapar?

From where did the name “Vazken” come to the Vehapar?
 
I was ordained 27 years to the date that His Holiness of Blessed Memory,Vazken I, the venerable Catholicos (1955-1994) was ordained. I was honored to receive his name by my ordaining bishop, Archbishop Vatche. Through the years I had noticed that many men who were named Vazken were born during the mid-1950s. It was then that the newly elected Catholicos had ventured out of Etchmiadzin to bring peace among his flock. I figured it was in honor of him that this name became popular after the 1950’s. But I always wondered, where did it come from? It was rare to hear the name in the “pre-Vazken I” era. 
This piece was sent to me by Dr. Simon Simonian. It was written in a mix of Eastern & Western Armenian, both grammatically and spelling along with some spelling mistakes. I tried to clean it up, and provide a translation below. Herein, where the name Vazken came to the Vehapar…
 
Վեհափառ Տէր. «Վազգէն» հատուկ անունը այնքան էլ ընդհանրացած անուն չէր, ոչ աշխարհական և մանավանդ հոգևորականների համար: Մազլումեան Կարապետ սրբազանը որտեղից գտաւ այս անունը, հարցրեց Աւագ Արք. Ասատրեանը Վազգէն Վեհափառին:
Լաւ Հարցում է, ըսաւ Վեհը ու հետևեալ Վկայութիւնը տուեց,
Վանի ինքնապաշտպանութեան հայդուկներէն էր Վազգէն անունով քաջարի երիտասարդ մը: Հերոսամարտի մը ընթացքին սպանվեցաւ: Թուրքերը հերոս երիտասարդին դիակը տունէ տուն պտտցուցին գտնալու համար անոր ընտանիքը պատժելու կամ վնասելու միտումով:
Երբ Վազգէնի մայրը, շրջապատուած տնեցիներով, կը տեսնէ իր անշնչացած որդիին դիակը, կը յայտէ Թուրք զինուորներուն, թէ չի ճանչնար անոր ով ըլլալը: Ու յուզուեց Վեհափառը… Պահ մը մնաց լուռ, ապա շարունակեց, «Գիտէք որքան քաջութիւն պէտք էր մօր մը համար այդպիսի կեցուածք մը ցուցաբերելու: Այդ անկրկնելի զոհաբերութիւնը ըրաւ փրկելու համար ընտանիքի միւս անդամները:»
«Իմ ձեռնադրութեան կնքահայրութիւնը ստանձնած էր Ռումանիոյ թեմական խորհրդի անդամներէն Վանեցի Ռուբէն Իսրայէլեանը: Իր փափաքին ընդառաջելով Մազլումեան սրբազանը զիս վերանուանեց Վազգէն անունով:»
Vehapar, the name “Vazken” was not particularly in popular use, both among laity and clergy. From Where did Bishop Garabed Mazloumian come up with the name “Vazken” for you? asked Archbishop Avak Asadourian to the Catholicos.
It’s a good question, said the pontiff, giving the following answer.
During the resistance movement in the region of Van, a young Armenian freedom fighter named Vazken was killed. The Turks, took the body of this young hero from door to door, to find his family so that they could punish, or to inflict harm upon them.
“When Vazken’s mother, surrounded by her family members, saw the breathless body of her son, she tells the Turk soldiers that she does not recognize the body.” And Vehapar was moved… he paused for a moment, and then continued, “Do you know what kind of courage it took for a mother to show such restraint? She held that unmatched strength to save the rest of her family members.”
“The godfather for my ordination was a member of the Diocese of Romania, originally from Van, named Rouben Israelian. It was according to his wish that Bishop Mazloumian renamed me Vazken.”

 

-10/14/2014
0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *